vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

13°C

oblačno

Výberové konanie na pozíciu výkonný riaditeľ

                     Trenčín región

krajská organizácia cestovného ruchu

         vyhlasuje výberové konanie

       na obsadenie pracovnej pozície:

                 výkonný riaditeľ

Podmienky výberu zamestnanca:

A) Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie 2. / 3. stupňa

B) osobnostné a morálne predpoklady:

- bezúhonnosť, 

- samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,

- schopnosť pracovať pod tlakom, 

- komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie, 

- adaptabilita a flexibilita,

- manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

C) výberové kritériá:

- min. 1 rok praxe v riadiacej funkcii,

- min. 3 roky praxe v oblasti cestovného ruchu,

- skúsenosti s vypracovaním a implementáciou projektov financovaných z EÚ,

- znalosť legislatívy v oblasti cestovného ruchu, zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,

- znalosť zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.,

- znalosť anglického jazyka – stredne pokročilý (B2)

- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

- vodičské oprávnenie – skupina „B“,

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

- žiadosť o účasť na VK, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- motivačný list, 

- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, 

- doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- realizácia ročného plánu činnosti krajskej organizácie v súlade so schváleným rozpočtom krajskej organizácie,

- usmerňovanie, riadenie a kontrolovanie odborných činností zamestnancov krajskej organizácie,

- zodpovednosť za účtovnú uzávierku,

- zostavovanie výročnej správy,

- zodpovednosť za prípravu projektu zameraného na realizáciu aktivít krajskej organizácie pre účely podania žiadosti o dotáciu predkladanej ministerstvu,

- vypracovávanie návrhu činnosti a rozpočtu, hospodárenie s majetkom krajskej organizácie,

- príprava a koordinácia priebehu marketingových kampaní a komunikácie s externými agentúrami a dodávateľmi,

- príprava podkladov na odborné výstavy a prezentácie,

- koncepčná príprava a riadenie prezentačných roadshows,

- spracovávanie itinerárov na prezentáciu destinácie pre novinárske infocesty, fam tripy a iné,

- príprava a realizácia tlačových konferencií, komunikácia s médiami,

- prezentácia destinácie na odborných konferenciách doma i v zahraničí

Nástup: ASAP

Mzdové podmienky (BRUTTO): 1.800 EUR (možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných skúsenosti uchádzača, možnosť získania polročných bonusov)

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na:

A) adresu:

Trenčín región

Krajská organizácia cestovného ruchu

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu slovami „NEOTVÁRAŤ – VK KOCR Trenčín región“

alebo 

B) e-mailom na adresu:

info@trencinregion.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je do 30.5.2024.


V Trenčíne, 30.4.2024

Dokumenty

VK výkonný riaditeľ KOCR Trenčín región

Mohlo by vás zaujímať

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…

Noc v korunách stromov

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa pýši novou, jedinečnou atrakciou. Môžete tam…