vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

20°C

jasno

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti so zasielaním elektronických noviniek (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA    
Obchodné meno:    Trenčín región
Sídlo:    K dolnej stanici 7282/20A
IČO:    42377897
E-mail:    eva.fryvaldska@trencinregion.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informovanie o rôznych akciách, novinkách, tovare a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:
Nie je

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP):    

- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
- Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho osobné údaje  v databáze sa vymažú.


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

    • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

    • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR), 

    • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

    • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

    • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

    • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

    • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek alebo na e-mailovú adresu wazzupa@wazzupa.com.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy - newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy bude, že Vám nebude možné zasielať elektronické správy - newsletter, iné následky nie sú. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Mohlo by vás zaujímať

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…