vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

13°C

jasno

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA    
Obchodné meno:    Trenčín región
Sídlo:    K dolnej stanici 7282/20A
IČO:    42377897
E-mail:    eva.fryvaldska@trencinregion.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a zaslať Vám cenovú ponuku.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zaslanie cenovej ponuky - vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby  podľa  Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Nie je

Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP)

- Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

    • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),

    • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR), 

    • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

    • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

    • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

    • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,

    • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

požiadavkou, ktorá je potrebná na to, aby sme Vám mohli vyhotoviť a zaslať cenovú ponuku. Následkom neposkytnutia požadovaných osobných údajov bude, že Vám nebude možné  zaslať požadovanú cenovú ponuku, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA


Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Mohlo by vás zaujímať

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…