vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

4°C

oblačno

Trenčiansky kraj rozvíja spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva

Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčianska regionálna komora, krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región (KOCR), Hrad Beckov, z.z.p.o., CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o. a Agentúra SOPK pre rozvoj trenčianskeho regiónu n.o. v piatok 31. júla 2020 podpísali memorandum o spolupráci pri rozvoji aktivít v oblasti podpory aktivít prispievajúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva ako dôležitého prvku rozvoja trenčianskeho regiónu.

Iniciatíva vzišla zo spolupráce viacerých aktérov, ktorých spojil spoločný cieľ vychádzajúci z medzinárodnej iniciatívy projektu ARTISTIC, programu Interreg Central Europe a to zlepšiť spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, občanmi, podnikateľmi a finančnými donormi. „Iniciátorom projektu bola Trenčianska regionálna obchodná komora a krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región,“ priblížil Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej obchodnej komory.

Memorandum o spolupráci je založené na portfóliu odborností pristupujúcich partnerov a je otvorené pre ďalšie pristupujúce organizácie. Zámerom je vytvorenie odbornej základne pre regionálnu podporu najmä v oblastiach, ktoré neboli doteraz rozvíjané. „Myšlienkou je, aby firmy, ako zástupcovia súkromného sektora, začali podporovať nehmotné kultúrne dedičstvo. V rámci projektu sa otvárajú nové možnosti financovania a podpory, ale zároveň i marketingu, napríklad alternatívne spôsoby typu crowdfunding, ktorý bol v tomto projekte testovaný,“ doplnil Václav.

Súčasťou memoranda je aj plán spolupráce s nástrojmi a službami, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že v regióne dlhodobo pôsobia skúsení ľudia a organizácie stabilne rozvíjajúce aktivity v oblasti zachovania  kultúrneho dedičstva, na druhej strane  prichádzajú aj noví ľudia  s novými iniciatívami a projektmi, ktorí  vítajú možnosť výmeny skúseností, konzultácií, poradenstva a nasmerovania na vhodné formy financovania.

Strategickými výzvami pre región sú podpora podujatí prezentujúcich kultúrne dedičstvo regiónu popri citlivom prepájaní s oblasťami celoživotného vzdelávania, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu. „Na základe daného partnerstva sme sa vo väčšej miere zamerali na propagáciu kultúrneho nehmotného dedičstva vo forme podpory kultúrnych podujatí zameraných na mládež, aby sa kultúrny odkaz zachoval pre ďalšie generácie,“ povedala výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región, Eva Frývaldská.

V oblasti financovania strategické výzvy regiónu dopĺňa využívanie kombinovaných foriem prefinacovania od štátnych podporných programov bankové a nadačné financovanie vrátane relatívne nových foriem financovania formou vyššie spomínaného crowdfundingu. Po absolvovaní zahraničných stretnutí a workshopov v rámci projektu si viac uvedomujeme dôležitosť zapojenia súkromného sektoru a verejnosti do podpory podujatí, ktoré na Slovensku, v porovnaní s inými krajinami, zatiaľ absentuje,“ uzatvorila Frývaldská.


Pre viac informácií kontaktujte:

Ing. Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín sopkrktn@sopk.sk 

PhDr. Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20 A, Trenčín, eva.fryvaldska@trencinregion.sk


O projekte

Názov: „Zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) pre miestny udržateľný rozvoj v regiónoch Strednej Európy”

Žiadateľ: t2i Technology Transfer and Innovation – vedúci partner

Partneri: 12 partnerov z 8 krajín; 

Pridružní  partneri zo  SR: KOCR Trenčín, Agentúra SOPK pre rozvoj Trenčianskeho regionu, Ministerstvo kultúry SR,

Financovanie: Tento projekt je financovaný programom INTERREG CENTRAL EUROPE, ktorý podporuje spoluprácu spoločných potrieb v Strednej Európe.

Doba realizácie: VI/2017 – VIII/2020  (akčný plán do roku 2025)

Popis: Cieľom projektu je zlepšiť spoluprácu medzi kultúrnymi pracovníkmi, občianskou spoločnosťou, podnikateľmi a finančnými partnermi, a tiež podporiť tieto skupiny, aby sa zlepšila kvalita ich aktivít vo vzťahu k zhodnoteniu  nehmotného kultúrneho dedičstva. Model vyvinutý  medzinárodným partnerstvom ARTISTIC sa zameriava na jednej strane na zlepšenie kompetencie aktérov nehmotného kultúrneho dedičstva zavádzať a rozvíjať projekty s lepšou podnikateľskou schopnosťou a na druhej strane pomáhať k vytváraniu príležitostí na prispôsobenie myšlienok  nehmotného kultúrneho dedičstva k očakávaniam potenciálnych investorov, čím by sa spojili kultúrne a marketingové aspekty.

Výstupy:

• Stratégia ARTISTIC zhodnotenia NKD pre miestny udržateľný rozvoj

• Stratégia medzinárodnej crowdfundigovej siete

• Manifest valorizácie nehmotného kultúrneho dedičstva

• Sada nástrojov projektu ARTISTIC pre valorizáciu nehmotného kultúrneho dedičstva

• Odporúčania pre založenie miestnych pracovných skupín pre valorizáciu NKD

• Odporúčania pre posilnenie spolupráce so súkromným sektorom

• Návrh konceptu siete spolupráce NKD 

• Spoločná akcia na overenie crowdfundingu ako finančného nástroja pre projekty NKD

• Spoločné pilotné akcie týkajúce sa rozvoja projektov NKD

• Príprava pre rozvoj profilu mediátora NKD

• študijné návštevy: osvedčené postupy týkajúce sa ochrany a valorizácie NKD

Mohlo by vás zaujímať

Noc v korunách stromov

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa pýši novou, jedinečnou atrakciou. Môžete tam…

Manínska tiesňava

Iba najcitlivejšie uši poetických duší tulákov dokážu zachytiť clivú melódiu vzácnej…