vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

7°C

oblačno

Výberové konanie na pozíciu výkonný riaditeľ

                                    Trenčín región

                krajská organizácia cestovného ruchu

                         vyhlasuje výberové konanie 

                     na obsadenie pracovnej pozície:

                                  výkonný riaditeľ


  


  

Podmienky výberu zamestnancov: 

A) Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

B) osobnostné a morálne predpoklady:

-          bezúhonnosť,

-          samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,

-          schopnosť pracovať pod tlakom,

-          komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,

-          adaptabilita a flexibilita,

-          manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

C) výberové kritériá:

-          3 roky praxe v riadiacej funkcii,

-          5 rokov praxe v oblasti cestovného ruchu,

-          skúsenosti s vypracovaním a implementáciou projektov financovaných z EÚ,

-          znalosť legislatívy v oblasti cestovného ruchu, zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov,

-          znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,

-          znalosť zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.,

-          znalosť anglického jazyka (úroveň minimálne B2), ďalšie jazyky výhodou,

-          aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

-          vodičské oprávnenie – skupina „B“, 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

-          žiadosť o účasť na VK,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          motivačný list,

-          doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

-          doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

-          realizácia ročného plánu činnosti krajskej organizácie v súlade so schváleným rozpočtom krajskej organizácie,

-    usmerňovanie, riadenie a kontrolovanie odborných činností vykonávaných útvarmi, pracovnými komisiami a pracovnými skupinami výkonnej zložky krajskej organizácie, dohliadanie na plnenie úloh a činnosti týchto útvarov, komisií a skupín,

-          riadenie vedúcich odborných útvarov, pracovných komisií a pracovných skupín krajskej organizácie,

-          predkladanie pracovnej náplne zamestnancov odborných útvarov, pracovných komisií a pracovných skupín predsedovi krajskej organizácie,

-          zodpovednosť za účtovnú uzávierku,

-          zostavovanie výročnej správy,

-     zodpovednosť za prípravu návrhu projektu zameraného na realizáciu aktivít spojených s hlavným predmetom činnosti krajskej organizácie pre účely podania žiadosti o dotáciu predkladanej ministerstvu,

-          vypracovávanie návrhu činnosti a rozpočtu, hospodárenie s majetkom krajskej organizácie,

-          zodpovednosť za implementáciu projektov podľa schváleného plánu a rozpočtu KOCR,

-          príprava a koordinácia priebehu marketingových kampaní a komunikácie s externými agentúrami a dodávateľmi,

-          príprava podkladov na odborné výstavy a prezentácie,

-          koncepčná príprava a riadenie prezentačných roadshows,

-          spracovávanie návrhov itinerárov pre prezentácie destinácie na novinárske infocesty, fam tripy a iné,

-          príprava a realizácia tlačových konferencií,

-          prezentácia destinácie na odborných konferenciách doma i v zahraničí

 

Nástup: máj 2020

Plat – návrh: od 1000 EUR v závislosti od skúseností uchádzača

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na:

A) adresu:

Trenčín región

Krajská organizácia cestovného ruchu

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu slovami „NEOTVÁRAŤ – VK KOCR“

alebo

B) e-mailom na adresu:

info@trencinregion.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je do 30.3.2020.


V Trenčíne, 13.3.2020


Mgr. Juraj Gerlici, v.r.

predseda

KOCR Trenčín región


Dokumenty

Výberové konanie - výkonný riaditeľ

Mohlo by vás zaujímať

Čachtický hrad

Malebná zrúcanina viditeľná už z diaľky na vápencovo-dolomitickom kopci poskytujúca…

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…