Trasa 2.

Románsky kostolík
Haluzice

22km

Pútnické miesto Malá Skalka
Skalka nad Váhom

17km

Kostolík
v Pominovci - Sedmerovci

18km

Hora Butkov-Ladce

8km

Kaplnka sv. Anny v Beluši

140m

Kostol sv. Alžbety Uhorskej

31km

Betlém Horní Lideč

70km

Hora Butkov-Ladce

8km

Velehrad

60km

Bazilika na Svatém Hostýně
Chvalčov

2 dni
225 km

Pútnické miesta a sakrálne pamiatky

Česko-slovenské pohraničie sa môže pochváliť množstvom zaujímavých turistických cieľov vhodných pre seniorov. Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry a pred- stavujú neodmysliteľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Výlet sa začína prehliadkou románskeho kostolíka v Haluziciach. Neďaleko sa nachádza okúzľujúce pútnické miesto Skalka nad Váhom, vyhľadávané veriacimi kresťanmi i širokou turistickou verejnosťou. Ďalej sa dostanete ku kostolíku v Pominovci - Sedmerovci, ktorý osamelo stojí uprostred polí medzi dedinkami stredného Považia. Ďalšia pamiatka, ktorá na vás čaká, je najmladšie pútnické miesto na Slovensku, hora Butkov. Poslednou zastávkou na Slovensku je kaplnka sv. Anny v Beluši a hneď vedľa stojaci kostol sv. Alžbety Uhorskej. Neďaleko hraníc s Českou republikou sa ocitnete v obci Horní Lideč, kde sa nachádza česko-slovenský betlehem. Ďalšou zastávkou je významné duchovné miesto Velehrad s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. Poslednou zastávkou je ďalšie významné pútnické miesto, bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Sv. Hostýne.

Románsky kostolík - Haluzice

Rozhľadňa, kostol i tiesňava, to všetko na vás čaká v obci Haluzice. V malej, na prvý pohľad nenápadnej dedinke, vy- rástla pred pár rokmi na kopci 7 m vysoká rozhľadňa Hájni- ca. Tá ponúka výhľad na okolitú krásnu krajinu, špeciálne na Biele Karpaty, Považský Inovec a obce Bošáckej doliny. Počas návštevy obce určite neprehliadnete malebnú zrúca- ninu románskeho kostolíka z 13. storočia. Kostolík chránený hradbou a vežičkou so strieľňami je vďaka svojej čarovnej atmosfére obľúbeným cieľovým miestom turistov i fotogra- fov. O kostolíku sa zmieňuje aj Alois Jirásek vo svojej trilógii Bratstvo. Priestor na relax a oddych v lone prírody poskytuje neďaleká Haluzická tiesňava, ktorou vás bezpečne prevedie náučný chodník.

Pútnické miesto Skalka nad Váhom Malá a Velká Skalka

História tohto pútnického miesta siaha do 11. storočia a spá- ja sa so životom pustovníkov sv. Ondreja – Svorada a sv. Beňadika. Malá Skalka je romantický dvojvežový kostolík zasvätený obom mníchom, postavený na mieste, kde podľa legendy prepadli sv. Beňadika zbojníci, okradli ho a zhodili do rozbúreného Váhu. Po dlhom čase sa vďaka bystrozraké- mu orlovi našlo jeho mŕtve telo, udivený ľud stŕpol, keď uvi- del, že je celkom neporušené, akoby svätec umrel iba pred chvíľou. Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne sa nachádza na pravej strane Váhu v blízkosti obce Skalka nad Váhom. Ak idete smerom od Trenčína, najprv uvidíte pútnické mies- to Malá Skalka. O necelý kilometer ďalej sa nachádza druhý pútnický objekt Veľká Skalka, zrekonštruovaná a verejnosti sprístupnená zrúcanina prastarého benediktínskeho klášto- ra a jaskyňa, v ktorej žili chýrni pustovníci sv. Svorad a sv. Beňadik Obaja pustovníci sa vďaka cnostnému, Bohu zasvä- tenému životu stali obľúbenými učiteľmi ľudu, ktorý sa k nim schádzal zo širokého okolia.

Kostolík v Pominovci - Sedmerovci

Čarovný dom modlitby a rozjímania je zachovaný od 12. storočia v takmer nezmenenej podobe. Kostol sv. Jána Krstiteľa je jedinou pamiatkou na dedinku Pominovec, ktorú zničila potopa ešte v stredoveku. Štyri rodiny, ktoré toto do- pustenie prežili, založili na neďalekom mieste novú dedinku Sedmerovec – údajne podľa siedmich oviec, ktoré sa im podarilo zachrániť pred divokou vodou. Kostolík v Pominov- ci bol barokovo upravený v 18. storočí, opravovaný a re- konštruovaný v roku 1936. Posledná väčšia rekonštrukcia kostolíka sa uskutočnila v roku 2008. Kostolík je románska stavba, pri tomto druhu chrámu s neobyčajným spojením chóru a veže. Oltár je barokový z 18. storočia s obrazom sv. Jána Krstiteľa v strede, nad ním je výjav Korunovania Panny Márie (dnes už nie pôvodný). Kostolík v Pominovci- Sedmerovci je každoročne v poslednú augustovú nedeľu miestom konania netradičných cyklistických pútí, na ktorých sa posväcujú bicykle, a ktorých sa pravidelne zúčastňuje viac ako tisíc ľudí.

Hora Butkov-Ladce

Vrch Butkov je už z diaľky výraznou dominantou s nadmorskou výškou 765 m n.m. Na kopci sa týči do výšky monumentálny kríž, ktorý tu bol umiestnený v roku 2012. Spoločne so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov a v jeho srdci sú umie- stnené vzácne relikvie dreva Svätého kríža. Pamätník pápeža a svätca Jána Pavla II. požehnal v roku 2014 krakovský arci- biskup kardinál Stanislaw Dziwisz. Pamätník sv. Faustíny tvorí kanonizačný a beatifikačný obraz svätice umiestnený v monu- mentálnej skale, ktorý darovali veriaci z Myslenice (Poľsko). Kríž i celý areál s pamätníkmi sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny v kameňolome nad obcou Ladce je najmladším pútnickým mie- stom na Slovensku. Parkovanie je možné v obci.

Kaplnka sv. Anny v Beluši

Stará románska kaplnka, ktorá kedysi slúžila prvým obyva- teľom Beluše, pochádza z 2. pol. 13. storočia. Postavili ju okolo roku 1300 ako jednoduchú a slohovo nevyhradenú stavbu s takmer štvorcovou loďou a polkruhovou apsidou. Portál kaplnky je už ranogotický, pôdorys a okná sú ešte románske. Patrí k najstarším zachovaným stavbám na Slo- vensku. V interiéri sa nachádzajú zvyšky fresiek. Pri arche- ologickom výskume v roku 1968 sa objavili základy menzy, čiže obetného stola, čo svedčí o existencii oltára a bohoslu- žobnej funkcii kaplnky v dávnych dobách. Pre tieto účely sa používala aj v časoch, keď mali vedľa stojaci farský kostol prechodne v rukách evanjelici. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1766 bola premenená na kostnicu. Zhromažďovali v nej kosti zo zrušených hrobov cintorína, ktorý bol od dáv- nych čias pri kaplnke. Neskôr fungovala aj ako farská sýpka. Kaplnka patrí rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Beluši.

Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Beluši

Kostol je od začiatku existencie farnosti zasvätený sv. Alžbe- te Uhorskej. Bol postavený z kameňa ako gotický. Svätyňa je zakončená klenbou. Nad svätyňou vo vežičke sa nachádzal malý zvon. Vo svätyni bol gotický oltár starobylého tvaru a ka- menné pastofórium. Pod kostolom by mala byť krypta, no nikto doposiaľ nenašiel vchod. Kostol prešiel mnohými pre- stavbami. V roku 1674 na hlavnom oltári stála socha Panny Márie s malým Ježiškom na rukách, ktorú obklopovali sochy sv. Alžbety Uhorskej a sv. Márie Magdalény. V interiéri kostola sa v 18. storočí uplatnil barokový sloh, o čom svedčí hlavný oltár, bočný oltár Ukrižovania a kazateľnica. Dodnes na oltári dominuje obraz od svetoznámeho maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Z 18. storočia pochádzajú vzácne a posvätné relik- vie. K rozsiahlejšej úprave došlo v roku 1804 predovšetkým na kostolnej veži, keď na vežu umiestnili hodiny, ktoré boli zakúpe- né zo zbierok veriacich.

Betlém Horní Lideč

Ručne vyrezávaný betlehem zachytáva zvyky a remeslá na rozhraní Moravy a Slovenska. Betlehem má 230 figúr, z toho 75 pohyblivých a viac ako 100 vyrezávaných stavieb. Súčas- ťou prehliadky je krátky film, ktorý približuje život v česko-slo- venskom pohraničí a vysvetľuje jednotlivé figúrky betlehema. V betleheme je možné vidieť okrem iného aj drevorezby najza- ujímavejších miest Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, napríklad Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámok Buchlovice, Trenčian- sky hrad, zámok Bojnice atď. Časť betlehema je vyhradená taktiež dreveným stavbám z obce Horní Lideč.

Velehrad

Velehrad nachádzajúci sa neďaleko Uherského Hradišťa je naj- známejšie pútnické miesto na Morave a jedno z najvýznamnejší pútnických miest v Českej republike. Jeho korene smerujú k od- kazu sv. Cyrila a Metoda na Morave a podľa ľudovej tradície je stotožňovaný s hlavným strediskom Veľkej Moravy – Veligradom. Pýchou farnosti je baroková bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda s priľahlými budovami kláštora. V roku 2008 bola bazilika s priľahlými budovami a areálom vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Každoročne 5. júla sa tu koná národná púť k ucteniu pamiatky slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně - Chvalčov

Chrám Nanebovzatia Panny Márie na hore Sv. Hostýn (735 m n.m.) je významným pútnickým miestom. Kamenné schodisko zostupuje k vodnej kaplnke, kde vyviera zázračná voda. Veľmi cen- ná je krížová cesta architekta Dušana Jurkoviča. V areáli pútnických domov je umiestnené Sväto- hostýnske múzeum. Sv. Hostýn je sieťou pútnických cestičiek spojených s ďalšími dvomi pútnickými miestami – Velehradom a Sv. Kopčekom pri Olomouci. Na vrchol Sv. Hos- týna je zákaz vjazdu motorových vozidiel. Povolenie na vjazd je možné zakúpiť v automate na parkovisku v Bystrici p. Hostýnom v obmedzenom množstve. Inak musíte pokračovať autobusmi hromadnej dopravy alebo pešo či na bicykli po vyznačenej trase.