vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

3°C

oblačno

Výberové konanie na pozíciu predseda

                                    Trenčín región

                krajská organizácia cestovného ruchu

                         vyhlasuje výberové konanie 

                     na obsadenie pracovnej pozície:

                                        predseda 


  


Podmienky výberu zamestnancov: 

A) Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

B) osobnostné a morálne predpoklady:

-          bezúhonnosť,

-          samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,

-          schopnosť pracovať pod tlakom,

-          komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,

-          adaptabilita a flexibilita,

-          manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

C) výberové kritériá:

-          3 roky praxe v riadiacej funkcii,

-          5 rokov praxe v oblasti cestovného ruchu,

-          znalosť legislatívy v oblasti cestovného ruchu, zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov,

-          znalosť zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov,

-          znalosť zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.,

-          znalosť anglického jazyka (úroveň minimálne B2), ďalšie jazyky výhodou,

-          aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

-          vodičské oprávnenie – skupina „B“,

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

-          žiadosť o účasť na VK,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          motivačný list,

-          doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

-          doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou, 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

-          zvolávanie valného zhromaždenia, príprava podkladov pre jeho rokovanie a zabezpečenie plnenia jeho uznesení,

-          vydávanie organizačného a pracovného poriadku,

-          vedenie zoznamu členov krajskej organizácie,

-          zostavovanie a zodpovednosť za realizáciu ročného plánu aktivít krajskej organizácie a zabezpečenie vypracovania koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja,

-          zabezpečenie a zodpovedanie za vypracovanie návrhu rozpočtu krajskej organizácie a výročnej správy,

-          zabezpečenie vypracovania a zasielania žiadosti o dotáciu,

-          poskytovanie informácií členom krajskej organizácie,

-          hospodárenie s majetkom organizácie,

-          prezentácia destinácie na medzinárodných a tuzemských výstavách a podujatiach,

-          komunikácia na tlačových konferenciách pri prezentovaní činnosti organizácie a kraja,

-          riadenie organizácie, zodpovednosť za činnosť organizácie a koncepčná činnosť pri podpore rozvoja cestovného ruchu v kraji,

-          komunikácia s predstaviteľmi oblastných organizácii cestovného ruchu v kraji, metodické, koncepčné a odborné usmerňovanie,

-          predkladanie výsledkov činnosti organizácie a výročnej správy poslancom zastupiteľstva samosprávneho kraja.

Nástup: máj 2020

Plat – návrh: od 1500 EUR v závislosti od skúseností uchádzača

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na:

A) adresu:

Trenčín región

Krajská organizácia cestovného ruchu

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu slovami „NEOTVÁRAŤ – VK KOCR“

alebo

B) e-mailom na adresu:

info@trencinregion.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je do 30.3.2020

Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.


V Trenčíne, 13.3.2020


Mgr. Juraj Gerlici, v.r.

predseda

KOCR Trenčín región

Dokumenty

Výberové konanie - predseda

Mohlo by vás zaujímať

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…