vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

4°C

oblačno

O nás

KOCR Trenčín región

31. august, 2015

Na úvod


Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého posledná novelizácia nadobudla účinnosť dňa 01.01.2014, upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Ustanovenia § 8 a nasl. zákona o podpore cestovného ruchu vytvorili právny rámec pre založenie, vznik, trvanie krajských organizácií cestovného ruchu.


Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území, založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu.

Vznik KOCR

Vyšší územný celok - Trenčiansky samosprávny kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice s cieľom vzájomným konsenzom podporiť cestovný ruch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa rozhodli založiť krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Trenčín región/ Trenčín Region.


Ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región sa uskutočnilo 4. mája 2015 v Úrade TSK. Na ňom podpísali Zakladateľskú zmluvu a Stanovy krajskej organizácie cestovného ruchu s názvom Trenčín región Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Helena Dadíková, predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná – Nitra Bojnice, JUDr. Michal Hamar, predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie a PhDr. Štefan Škultéty, predseda predstavenstva OOCR Trenčianske Teplice.


Štatutárni zástupcovia zakladajúcich členov na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolili aj prvé výkonné orgány KOCR Trenčín región. Za prvého predsedu krajskej organizácie bol zvolený Mgr. Juraj Gerlici, riaditeľ Úradu TSK a za prvú výkonnú riaditeľku PhDr. Eva Frývaldská, z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť cestovného ruchu.

Poslanie KOCR
 
Hlavný cieľ - podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a chráni záujmy svojich členov.

Predmet činnosti KOCR

-    podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
-    ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
-    podpora činnosti pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
-    tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
-    presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
-    spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
-    podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
-    organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom
-    presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
-    spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja
-    v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie
-    vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie
-    iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu
-    zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke
-    zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie,
-    reklamná, propagačná a inzertná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
-    podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.


Členovia

Krajská organizácia môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie. Členmi KOCR sú:


1. Trenčiansky samosprávny kraj

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

3. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice

4. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie

5. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie

Mohlo by vás zaujímať

Manínska tiesňava

Iba najcitlivejšie uši poetických duší tulákov dokážu zachytiť clivú melódiu vzácnej…

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…