bienvenueà Trenčín

Découvrez tous les trésors cachés de différentes parties de notre région.

Trenčín

4°C

nuageux

À propos de nous

KOCR Trenčín región

31. août, 2015

Au début


Loi n ° 91/2010 Coll. sur la promotion du tourisme, dont la dernière modification est entrée en vigueur le 01.01.2014, réglemente le soutien du tourisme en République slovaque, les droits et obligations des personnes physiques et morales opérant dans le tourisme, la création de documents conceptuels et le financement du développement touristique. Les dispositions des § 8 et suivants. de la Loi sur la promotion du tourisme a créé un cadre juridique pour la création, la création et la durée des organisations touristiques régionales.

L'organisation régionale est une personne morale établie en vertu de la loi sur la promotion du tourisme, qui soutient et crée les conditions pour le développement du tourisme sur le territoire de la région et protège les intérêts de ses membresLes membres d'une organisation régionale sont une unité territoriale supérieure et au moins une organisation régionale opérant sur son territoire, établie en vertu de la Loi sur la promotion du tourisme.

Vznik KOCR

Vyšší územný celok - Trenčiansky samosprávny kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA - BOJNICE, oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie, oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice s cieľom vzájomným konsenzom podporiť cestovný ruch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa rozhodli založiť krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Trenčín región/ Trenčín Region.


Ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región sa uskutočnilo 4. mája 2015 v Úrade TSK. Na ňom podpísali Zakladateľskú zmluvu a Stanovy krajskej organizácie cestovného ruchu s názvom Trenčín región Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Helena Dadíková, predsedníčka predstavenstva OOCR Región Horná – Nitra Bojnice, JUDr. Michal Hamar, predseda predstavenstva OOCR Región Horné Považie a PhDr. Štefan Škultéty, predseda predstavenstva OOCR Trenčianske Teplice.


Štatutárni zástupcovia zakladajúcich členov na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolili aj prvé výkonné orgány KOCR Trenčín región. Za prvého predsedu krajskej organizácie bol zvolený Mgr. Juraj Gerlici, riaditeľ Úradu TSK a za prvú výkonnú riaditeľku PhDr. Eva Frývaldská, z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť cestovného ruchu.

Poslanie KOCR
  
Hlavný cieľ - podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a chráni záujmy svojich členov.

Predmet činnosti KOCR

-    podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
-    ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
-    podpora činnosti pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
-    tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
-    presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
-    spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
-    podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
-    organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom
-    presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
-    spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja
-    v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie
-    vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie
-    iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu
-    zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke
-    zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie,
-    reklamná, propagačná a inzertná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
-    podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.


Membres

Une organisation régionale peut créer et gérer d'autres entités juridiques pour mener des activités liées à la réalisation de l'objectif principal d'une organisation régionale. Les membres de KOCR sont:

1. Trenčiansky samosprávny kraj

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

3. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice

4. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie

5. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie

Mohlo by vás zaujímať

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…