vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

6°C

oblačno

Baťa nie sú len topánky

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región sa stala cezhraničným partnerom Centrály cestovného ruchu Východnej Moravy v projekte, ktorý nesie názov "Fenomén Baťa a jeho kultúrny a historický odkaz, alebo Baťa nie sú len topánky".

Ikona obuvníckeho priemyslu, známa nielen v Českej republike, ale i vo svete, vytvorila odkaz, ktorý je potrebné zachovať. Reč je o jednej z najznámejších značiek svojej doby – Baťa. Rodina, ktorá sa na čele s Tomášom Baťom, postarala o ekonomický a technologický rozmach Východnej Moravy, viedla svoje kroky i na územie Trenčianskeho kraja. Okrem rozsiahlych komplexov výroby, obchodu, dopravy či financií, sa podpísala pod rozvoj kultúry. S cieľom informovať a oboznámiť verejnosť o miestach, ktoré sú spojené s rodinou Baťovcov, vzniká medzinárodný projekt „Fenomén Baťa a jeho kultúrny a historický odkaz, alebo Baťa nie sú len topánky“. Na projektových aktivitách s Centrálou cestovného ruchu Východnej Moravy spolupracuje krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.

Hlavným cieľom projektu je oboznámiť obyvateľov a návštevníkov susediacich regiónov o zaujímavých miestach, spojených s významnou rodinou česko-slovenskej histórie - s rodinou Baťovcov, taktiež s ich kultúrnym a historickým odkazom prostredníctvom trvalo udržateľného cestovného ruchu. Zámerom je motivovať k návšteve a poznávaniu zaujímavých miest čo by malo za následok prehĺbenie záujmu o spoločnú históriu.

Plánované aktivity projektu, t.j. vytvorenie propagačných tlačovín a následná propagácia vybraných lokalít, prispeje nielen k zvýšeniu atraktivity daného pohraničného územia, ale zároveň zvýši povedomie o známych i menej známych prírodných a kultúrnych cieľoch, ktoré sú s danou tematikou spojené.

Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu udržateľného produktu cestovného ruchu, zvyšujúceho atraktívnosť prírodného a kultúrneho dedičstva oprávnených území. Obaja partneri do projektu vnesú odborné skúsenosti a znalosti. Všetky aktivity na seba naväzujú a navzájom sa doplňujú. Na realizácii aktivít sa podieľajú obaja partneri. Projektové aktivity sú rozdelené nasledovne:

Analýza územia a vytvorenie databázy miest spojených s rodinou Baťovcov - predpokladá sa zhromaždenie aspoň 20 miest, ktoré budú spĺňať podmienku - spojenie s rodinou Baťovcov. Bude sa jednať o analýzu územia, zber dát a tvorbu databázy týchto miest. Aktivita bude slúžiť ako podklad pre tvorbu produktu vo forme propagačnej tlačoviny. Vhodnosť výberu formátu tlačoviny vzíde z finálneho množstva vybraných lokalít.

Tvorba propagačného materiálu - bude vydaný tlačený propagačný materiál v počte 10 000 ks, ktorý bude slúžiť ako sprievodca po známych i menej známych miestach spojených s odkazom Tomáša Baťu. Propagačný materiál bude prepájať dané miesta a mal by lákať k návšteve týchto lokalít a k poznávaniu kultúrneho a historického dedičstva. Tlačovina bude distribuovaná do informačných centier v oboch krajoch a do zariadení, miest či lokalít, ktoré budú výstupom analýzy.

Marketingová kampaň - na podporu zvýšenia atraktivity bude realizovaná marketingová kampaň, ktorej cieľom bude prezentovať kultúrny a historický odkaz "batizmu" s dôrazom na ciele, ktoré s rodinou Baťovcov súvisia. Kampaň by mala byť tvorená hlavne formou inzercie v tlačových médiách a PR článkami. On-line kampaň by mala byť zastúpená bannerovou reklamou a PR článkami v on-line médiách či facebookovou kampaňou.

V priebehu realizácie projektu sú plánované verejné obstarávania na strane vedúceho partnera projektu (Centrála cestovného ruchu Východnej Moravy, o. p. s.), ktoré budú realizované v súlade so Zákonom č. 134/2016 Z. z. o verejných zákazkách v platnom znení a podmienkach Fondu malých projektov. Konkrétne bude realizovaná zákazka: Tvorba produktu vo forme propagačnej tlačoviny.

- Harmonogram realizácie projektu: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021

- Výška finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 22 115,40 EUR

- Čiastka zo zdrojov EÚ (EFRR): 18 798,09 EUR (85%)

- Výška finančnej spoluúčasti žiadateľa: 3 317,31 EUR (15%)


Ďalšie informácie o projekte zo strany vedúceho partnera sú dostupné TU.

Mohlo by vás zaujímať

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…